Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die FDR & Associés B.V. (“Kantoor”) sluit met een wederpartij (“Opdrachtgever”) of uitvoert en op alle verbintenissen die kantoor heeft of nakomt.

Alle bedingen in deze Voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve en in het belang van FDR & Associés B.V. alsmede haar bestuurder(s) en hen die op of voor kantoor werkzaam zijn. En alle andere (rechts) personen die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaren.

Alle overeenkomsten en verbintenissen worden uitsluitend gesloten met c.q. aanvaard en uitgevoerd door Kantoor. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:404, 7:409 en 7:422 Lid 1 sub b BW worden derhalve alle werkzaamheden, ongeacht of de Opdrachtgever de opdracht heeft verleend met het oog op een bepaald persoon, verricht door Kantoor. De bestuurder(s) van FDR & Associés B.V. en diegenen die voor Kantoor werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en de opdracht eindigt niet door hun dood, onder curatele stelling of faillissement.

2. De opdrachten kunnen betrekking hebben op:

 • (Internationale) handelsbemiddeling en adviezen
 • Het organiseren en houden van veilingen
 • Het inventariseren, taxeren en verkopen van roerende en onroerende zaken
 • (Internationale) bemiddeling bij aan en verkoop van onroerend goed
 • Bemiddeling en begeleiding van sale & lease back constructies
 • Het uitvoeren van huurconstructies
 • Het afwikkelen van eigendomsvoorbehoud
 • Debiteurenbeheer en incasso
 • Het vergaren van informatie en verifiëren van gegevens in de meest ruime zin o Insolventie consultancy, begeleiding en afwikkeling
 • Het optreden als gerechtelijk bewaarder
 • Extern bijzonder beheer ‘banking’
 • Alle andere overeengekomen werkzaamheden en rechtshandelingen

3. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven eventuele andere toepasselijke voorwaarden en condities. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van toepassing, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Kantoor zijn bevestigd.

Totstandkoming van Opdrachten

4. Alle offertes van Kantoor kunnen worden herroepen totdat zij zijn aanvaard, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

5. Offertes kunnen door de Opdrachtgever alleen schriftelijk worden aanvaard, Kantoor heeft echter het recht een mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan.

Uitvoering van Opdrachten

6. Kantoor voert alle opdrachten uit met de zorgvuldigheid die in redelijkheid van kantoor mag worden verwacht, gezien de aard van de Opdracht, de haast die geboden is, door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, en de overige feiten en omstandigheden.

7. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van een Opdracht gegevens verstrekt, zal Kantoor uitgaan van de juistheid van deze gegevens tenzij de Opdracht (mede) betrekking heeft op het verifiëren van de betreffende gegevens. Mochten de gegevens – bijvoorbeeld met betrekking tot rechten van derden zoals eigendomsvoorbehoud, pandrechten en beslagen – gedurende de Opdracht onjuist blijken, dan zijn de gevolgen hiervan geheel voor rekening van de Opdrachtgever en wordt de Opdracht aangepast conform de artikelen 13, 14 en 15.

8. Opgegeven of overeengekomen termijnen voor het uitvoeren van de Opdracht zijn nimmer fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Inschakeling derden

9. Kantoor kan bij de uitvoering van Opdrachten gebruik maken van de diensten van derden. Kantoor zal deze derden naar beste kunnen selecteren en marktconform honoreren. Als Kantoor bij de nakoming van een verbintenis gebruik maakt van de hulp van derden, is Kantoor voor dier gedragingen niet aansprakelijk. Zulks geldt onverminderd de gehoudenheid van Kantoor om bij de selectie van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en, indien dit redelijkerwijs mogelijk is , met de Opdrachtgever over die inschakeling en die derde te overleggen.

10. De levering die Kantoor met deze derden overeenkomt, zijn ook van toepassing op de relatie tussen Kantoor en de Opdrachtgever. Kantoor zal de Opdrachtgever op eerste verzoek hieromtrent informeren.

Geheimhouding

11. Kantoor zal alle door of namens de Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en informatie vertrouwelijk behandelen en slechts aan derden doorgeven voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Opdracht.

Bewaartermijn

12. Kantoor zal alle documenten en dossiers met betrekking tot een opdracht bewaren gedurende vijf jaar na voltooiing van de Opdracht. Na afloop van deze termijn kan kantoor de documenten en dossiers vernietigen.
Onvoorziene Omstandigheden

13. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, die van aard zijn dat van Kantoor in redelijkheid ongewijzigde nakoming van de Opdracht niet kan worden gevergd, zal de Opdracht in overleg met de Opdrachtgever worden aangepast.

14. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over de aanpassing van de Opdracht kan deze door de Opdrachtgever en /of Kantoor met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

15. Bij voortijdige beëindiging zijn de artikelen 16,17 en 18 van toepassing op het door Kantoor reeds voltooide deel van de Opdracht.

Honorering

16. Alle opdrachten worden uitgevoerd tegen de overeengekomen tarieven dan wel, bij het ontbreken daarvan, tegen de bij Kantoor gebruikelijke tarieven.

17. Alle door Kantoor gemaakte kosten worden door Kantoor integraal aan Opdrachtgever doorberekend. Deze kosten betreffen in ieder geval de kosten voor het inschakelen van derden.

18. Kantoor kan alle tarieven minimaal eenmaal per jaar aanpassen conform de bij Kantoor gebruikelijke aanpassingen.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring

19. Kantoor heeft beroeps-, en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Iedere aansprakelijkheid van Kantoor jegens de Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat Kantoor voor eigen werkzaamheden in rekening kan brengen aan de Opdrachtgever bij het voltooien van de betreffende Opdracht.

20. Indien de in artikel 19 genoemde verzekeringen niet tot een uitkering leiden, is de aansprakelijkheid van Kantoor jegens de Opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat Kantoor voor de eigen werkzaamheden in rekening kan brengen aan de Opdrachtgever bij het voltooien van de betreffende Opdracht. Een kopie van de lopende polis ligt ter inzage op Kantoor.

21. Indien de Opdracht een looptijd heeft van meer dan 3 maanden, wordt het in artikel 20 bedoelde bedrag bepaald door de som van de bedragen die Kantoor in rekening heeft gebracht in de 3 maanden die vooraf gingen aan de aansprakelijkstelling door de Opdrachtgever.

22. Iedere aanspraak van de Opdrachtgever op Kantoor vervalt indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Kantoor is ingediend binnen 14 dagen nadat de Opdracht is geëindigd, althans, voor zover dit eerder is, nadat het deel van de Opdracht is geëindigd waaruit de aanspraak voortvloeit.

23. De Opdrachtgever vrijwaart Kantoor en de door Kantoor ingeschakelde derden voor alle aanspraken van andere deren die verband houden met de Opdracht.

24. Iedere aansprakelijkheid van Kantoor die de in artikelen 19 t/m 23 vermelde beperkingen te boven gaat, is uitgesloten.

Aansprakelijkheid en in gebreke stelling

25. Alle vorderingen van Kantoor zijn terstond opeisbaar. De Opdrachtgever wordt in elk geval – zonder dat sommatie vereist is – geacht in verzuim te zijn indien betaling niet is geschied binnen de gegunde betalingstermijn, die altijd uitsluitend een terme de grâce is. Bij verzuim zijn derhalve buitengerechtelijke incassokosten (berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten) en wettelijke rente verschuldigd tot aan de datum van algehele voldoening. Daarnaast is de Opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke kosten van Kantoor integraal te betalen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

26. (Het ontstaan van) een rechtsbetrekking tussen kantoor en Opdrachtgever of door haar ingeschakelde derde is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

Uitsluitend de Nederlandse tekst van de Voorwaarden is verbindend.
Amsterdam, 23 januari 2006

Local presence, global power.