Bijzonder beheer

De afdeling bijzonder beheer is een praktisch en pragmatisch ingesteld dienstverlenend instrument. Primair erop ingericht haar cliënten te ontzorgen en beheerstaken over te nemen, zulks met in achtneming van de maatschappelijke positie van cliënten.

Onze diensten omvatten onder meer:

  • een scala van onderzoeksmethodieken worden in binnen- en buitenland ingezet om de belangen in kaart te brengen. Mogelijkheden en risico’s worden geïnventariseerd;
  • optreden als proces gevolmachtigde;
  • proces coördinator voor multidisciplinaire dossiers;
  • incasso- en debiteurenbeheer;
  • beslag en executie;
  • zekerheden traceren, inventariseren, sekwestreren en uitwinnen;
  • optreden als gerechtelijk bewaarder;
  • debiteuren traceren, contact herstellen en onderhouden, o.m. middels bezoeken aan huis;
  • verkrijgen onderhandse volmachten tot verkoop en levering onderpand ter voorkoming van executieverkoop;
  • beheerstaken overnemen bij leegstaand onroerend goed.

Local presence, global power.